ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ / ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΜΑΣ ΥΠΝΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ
 ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΝΙΑ

ΕΡΗΜΗΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΟ 2030 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 32% (ΑΠΟ 27% ΤΟ 2020) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε συμπεριλάβει  την Οδηγία 2009/28 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (RED) στο πρόγραμμα  REFIT το 2013. Κατά παραγγελία "αξιολογήθηκε" η οδηγία με την μελέτη  «Mid-term evaluation of the Renewable Energy Directive» και στην συνέχεια καταρτίστηκε η έκθεση προόδου της Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας του 2015, που αφορούσε την μέχρι το 2013 περίοδο. Την COM/2015/0293 μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ. Κατόπιν η Επιτροπή προχώρησε στην σχετική διαβούλευση «για την απόκτηση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη της RED». Κατά περίπτωση, ορισμένες από τις ερωτήσεις που περιέχονταν στο ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης με τον τίτλο: «Preparation of a new Renewable Energy Directive fortheperiod after 2020 αφορούσαν και στην αξιολόγηση των τρεχουσών πολιτικών. Η δημόσια διαβούλευση απευθυνόταν στις αρχές της ΕΕ και των κρατών μελών, στους συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας και των ενώσεών τους, στις ΜΜΕ, στους καταναλωτές ενέργειας, στις ΜΚΟ, και στους συναφώς ενδιαφερόμενους  καθώς και τους πολίτες. Ως γνωστόν εμείς στην Ελλάδα ιστάμεθα υπεράνω των διαβουλεύσεων της Επιτροπής. Όμως δεν έτυχε να περιπέσει στην αντίληψη μας ότι έτρεχε μια τέτοια διαβούλευση, τουλάχιστον για την τιμή των όπλων να λέγαμε αυτά που λέμε μεταξύ μας και μάλλον μένουνε μεταξύ μας. Η μόνη ελληνική συμμετοχή ήταν της Sifnos island cooperative, δείτε τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο εδώ. Η δημόσια διαβούλευση έληξε στις 10 February 2016, δείτε τις επώνυμες συμμετοχές εδώ.


Έτσι δουλεύει το σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, "δημοκρατικά χωρίς τους πολίτες". Βεβαίως οι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τις επιδοτήσεις των ΑΠΕ συμμετείχαν απαξάπαντες, καθώς και οι πολυεθνικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που τους στηρίζουν, υποστηριζόμενες. (H Έκθεση προόδου της Επιτροπής για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές (2013-2015) COM(2017), είναι εδώ. Στη συνέχεια η καλή μας Επιτροπή προώθησε μια δέσμη μέτρων «για να διατηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την ανταγωνιστικότητά της, καθώς η μετάβαση προς καθαρές μορφές ενέργειας μεταβάλλει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές», υπό τον τίτλο: «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους – Ελευθερώνοντας το αναπτυξιακό δυναμικό της Ευρώπης, COM(2016) 860 final / 30.11.2016», βλέπε το σχετικό δελτίο τύπου ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ενεργειακή Ένωση, βλ. «Δέσμη μέτρων για την ενεργειακή ένωση» COM(2015) 80 final / 25.2.2015. 
Η δέσμη αυτή περιελάμβανε: 
Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση), COM(2016)767 final / 2016/0381 (COD) / 30.11.2016 και Πρόταση Κανονισμού   του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, που τροποποιεί την οδηγία 94/22/ΕΚ, την οδηγία 98/70/ΕΚ, την οδηγία 2009/31/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 663/2009, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009, την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την οδηγία 2009/119/ΕΚ του Συμβουλίου, την οδηγία 2010/31/ΕΕ, την οδηγία 2012/27/ΕΕ, την οδηγία 2013/30/ΕΕ και την οδηγία (ΕΕ) 2015/652 του Συμβουλίου και καταργεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 525/2013, COM(2016)759 final / 2016/375 (COD) / 30.11.2016 καθώς και τις λοιπές προτάσεις της πολιτικής: «Ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή» που συνοδευόταν από μια  «Δέσμη μέτρων για το κλίμα», βλ. κάτω. Για να βρούμε τα κείμενα με τον κωδικό COM, SEC, ή υπόθεση στο ΔΕΕ πάμε στην αναζήτηση στον σύνδεσμο https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el.Η πρόταση για την αναδιατύπωση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές COM(2016)767 final, βλ.εδώ με τις διορθώσεις την πρόταση στην ελληνική,  είχε την πορεία (διαδικασία) που βλέπουμε στον σύνδεσμο https://eur-lex.europa.eu/procedure/EL/2016_382.

Υπεβλήθη η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), εδώ η γνωμοδότηση της και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, εδώ η γνωμοδότηση της. Η ΕΟΚΕ  έχει 350 μέλη που κατανέμονται ανά κράτος μέλος, με 12 από την Ελλάδα και Έλληνα Πρόεδρο.  Η Επιτροπή των Περιφερειών έχει επίσης 350 μέλη με 12 Έλληνες.
Όπως είδατε (αν είδατε)  η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση της RED στο άρθρο 3  «Δεσμευτικός συνολικός στόχος σε επίπεδο Ένωσης για το 2030» ήταν η εξής:  1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 27 % στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης.  2. Οι αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών μελών στον συνολικό αυτό στόχο για το 2030 καθορίζονται και κοινοποιούνται στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 11 του κανονισμού [διακυβέρνηση]. 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε κράτους μέλους δεν είναι μικρότερο από το μερίδιο που προβλέπεται στην τρίτη στήλη του πίνακα στο παράρτημα I μέρος A. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με αυτή τη βασική γραμμή αναφοράς. 4. Η Επιτροπή υποστηρίζει τις υψηλές φιλοδοξίες των κρατών μελών μέσω ενός ευνοϊκού πλαισίου που περιλαμβάνει την ενισχυμένη χρήση κονδυλίων της Ένωσης, και ιδίως χρηματοδοτικών μέσων, ειδικότερα με σκοπό τη μείωση του κόστους κεφαλαίου για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει, στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού [διακυβέρνηση], ότι δεν ακολουθείται συλλογικά η πορεία της Ένωσης ή ότι δεν διατηρείται η βασική γραμμή αναφοράς που αναφέρεται στην παράγραφο 3, εφαρμόζεται το άρθρο 27 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού.


Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ LOBBY ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Η ΕΟΚΕ ζήτησε δεσμευτικούς εθνικούς στόχους, ενώ η Επιτροπή Περιφερειών ζήτησε να θέσουν τα κράτη μέλη τους δικούς τους δεσμευτικούς στόχους που να προβλέπουν μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να μην θεσπιστεί υψηλότερος δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο ΕΕ, αλλά στο Ευρωκοινοβούλιο τα lobby έδρασαν αποφασιστικά. Και βέβαια τα κινήματα των πολιτών των κρατών μελών κατά των ΒΑΠΕ στην Ευρώπη αδράνησαν και πάλι (βλ. κατάλογο οντοτήτων ή προσώπων που κατέθεσαν απόψεις στον εισηγητή José Blanco López του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στον σύνδεσμο κάτω.


Αρμόδια για τη απόφαση έγκρισης του σχεδίου διαπραγμάτευσης (βλ. διαδικασία στο Ευρωκοινοβούλιο γνωμοδοτήσεις και ψηφοφορίες) ήταν η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου, κατόπιν υποβολής των γνωμοδοτήσεων των άλλων Επιτροπών. Βλ. ημερήσια διάταξη και γνωμοδότηση της Επιτροπής ΑνάπτυξηςΔεσμευτικοί συνολικοί στόχοι σε επίπεδο Ένωσης και κρατών μελών για το 2030», ψηφοφορία +15/-11), της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι:  το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 27 %», ψηφοφορία +26/-17/-+1), της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων («Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 35 % στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης»ψηφοφορία +32/-29/-+4),  της Επιτροπής Αναφορών («Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν συλλογικά ότι το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανέρχεται το 2030 σε τουλάχιστον 35 % στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης,  Αιτιολόγηση: Πολλά ενδιαφερόμενα μέρη επέκριναν τα υπερβολικά στενά όρια που προκύπτουν από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ως εκ τούτου, η παρούσα πρόταση ζητεί να εξαιρεθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, από τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις η στήριξη για την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε όλη την ΕΕ, ιδίως για έργα που αναλαμβάνουν αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την αναφορά αριθ. 0829/2013, οι σταθμοί αιολικής ενέργειας είναι πιο αποδοτικοί από τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα και γίνεται υπολογισμός του κόστους έναντι της παραγωγής ενέργειας!! (δικά μας τα θαυμαστικά, να την ψάξουμε την αναφορά). Βάσει των ανωτέρω, το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα καταναλώνεται στην Ένωση σύμφωνα με τους ενωσιακούς στόχους, πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 % προκειμένου να μειωθεί το τελικό κόστος της ενέργειας. Τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν τον συνολικό αυτό στόχο για το 2030 που ορίζεται σε ενωσιακό επίπεδο, εκπληρώνοντας τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα που αντικατοπτρίζουν τους εθνικούς δεσμευτικούς στόχους τους για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 11 του κανονισμού (ΕΕ) ... / ... [διακυβέρνηση]. Για να επιτύχουν τους στόχους των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη μπορούν, μεταξύ άλλων, να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα: α)  καθεστώτα στήριξης, β)  μέτρα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και με τρίτες χώρες για την επίτευξη των εθνικών συνολικών στόχων τους σύμφωνα με το άρθρο 5 και τα άρθρα 11 έως 13», ψηφοφορία +18 (Σακοράφα)/-8 (Μαριάς). Το κείμενο που εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία στην αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή (Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας), +43 (Καϊλή)/ -14 / +-7.


ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

Στις 27 Ιουνίου 2018, οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από τη βουλγαρική Προεδρία σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Οι διαπραγματευτές της βουλγαρικής Προεδρίας κατέληξαν σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πέμπτη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου στις 14 Ιουνίου. Η συμφωνία θέτει ως πρωταρχικό στόχο 32% της ενέργειας στο επίπεδο της ΕΕ να προέρχεται έως το 2030 από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Υπάρχει ρήτρα επανεξέτασης του στόχου σε περίπτωση αλλαγών στη ζήτηση της κατανάλωσης ενέργειας και προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. Οι διαδικασίες χορήγησης αδειών προβλέπεται να απλοποιηθούν και να ευθυγραμμισθούν, με ανώτατο όριο δύο ετών για τα τακτικά έργα και ενός έτους στην περίπτωση αλλαγής ενεργειακής πηγής, σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις θα μπορούν να παρατείνονται για ένα επιπρόσθετο έτος, και κατά παρέκκλιση εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι περιβαλλοντικών και δικαστικών διαδικασιών (άρθρο 16). Για έργα μικρής κλίμακας κάτω των 10,8 kW θα εφαρμόζονται διαδικασίες απλής κοινοποίησης. 

Με την έγκριση από τους πρέσβεις στην ΕΕ η οδηγία μπορεί να υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (τον Οκτώβριο αναμένεται η ψήφος της ολομέλειας), προκειμένου στη συνέχεια να επιστρέψει στο Συμβούλιο προς τελική έγκριση. Η οδηγία (για την περίοδο μετά το 2020) θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιλέγουν να εφαρμόζουν διαδικασίες απλής κοινοποίησης και για έργα έως 50 kW. Τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν το επίπεδο της οικονομικής επιχορήγησης σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, υπό τον όρο ότι θα τηρηθούν τα κριτήρια που είχαν καθοριστεί στον αρχικό σχεδιασμό του καθεστώτος στήριξης (άρθρο 6,  Stability of financial support).

Η συμφωνία ως προς το άρθρο 3 έχει ως εξής:  Άρθρο 3 «Δεσμευτικός συνολικός στόχος για το 2030» 1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν συλλογικά ότι το μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Ένωσης το 2030 είναι τουλάχιστον 32%. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει αυτόν τον στόχο, προκειμένου να υποβάλει νομοθετική πρόταση μέχρι το 2023 για την αναθεώρησή της προς τα πάνω, όταν υπάρχουν περαιτέρω σημαντικές μειώσεις του κόστους στην παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας ή όπου απαιτείται για την εκπλήρωση των διεθνών δεσμεύσεων της Ένωσης για απαλλαγή από τον άνθρακα ή μια σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στην Ένωση το δικαιολογεί. 2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνικές συνεισφορές για την επίτευξη του συνολικού στόχου του 2030 στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 και τα άρθρα 9 έως 13 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375 (COD)]. Κατά την εκπόνηση των σχεδίων αυτών των σχεδίων, τα κράτη μέλη μπορούν να εξετάσουν τον τύπο του παραρτήματος Ια του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375 (COD)]. Εάν, με βάση την αξιολόγηση (των προσχεδίων) των  ολοκληρωμένων εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα που θα υποβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375 (COD) ], η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών είναι ανεπαρκείς για τη συλλογική επίτευξη του δεσμευτικού γενικού στόχου της Ένωσης, τότε ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου  9 και το άρθρου 27 παράγραφος 1 του κανονισμού ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης, 2016/0375 (COD)].

2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι εθνικές τους πολιτικές, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 25 της παρούσας οδηγίας και τα καθεστώτα στήριξης, να σχεδιάζονται λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ιεράρχηση των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98 / ΕΚ, στρεβλωτικές επιπτώσεις στις αγορές πρώτων υλών. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν στήριξη στην ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται από την αποτέφρωση αποβλήτων, εάν δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις χωριστής συλλογής που ορίζονται στην οδηγία 2008/98 / ΕΚ.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2021, το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας κάθε κράτους μέλους δεν πρέπει να είναι χαμηλότερο από αυτό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του μέρους Α του παραρτήματος Ι. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τη βασική γραμμή αναφοράς. Εάν ένα κράτος μέλος δεν διατηρήσει το βασικό του μερίδιο όπως μετράται για περίοδο ενός έτους, εφαρμόζονται το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 27 παράγραφος 4α του κανονισμού [Διακυβέρνηση] κλπ βλ. επόμενες παραγράφους του άρθρου 3 ως προς την χρηματοδότηση στο τελικό συμβιβαστικό κείμενο. ΠΑΝΩ ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ "ΚΛΙΜΑΤΟΣ" ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ   


Εδώ οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν την συμβιβαστική συμφωνία. Δελτίο Τύπου, 18/12/2017. Το τελικό προσχέδιο προσέγγισης του Συμβουλίου, 13-12-2018 (πριν το τελικό συμβιβαστικό κείμενο).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ")
 

Αλλά το 32% από ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας (πράγμα που σημαίνει πάνω από 50% ηλεκτρισμό από ΑΠΕ, δηλαδή +διπλάσιες ανεμογεννήτριες σε σχέση με την τωρινή κατάσταση), προϋποθέτει κεντρικό έλεγχο επί του ενεργειακού μείγματος των κρατών μελών. Πρόκειται για τον νέο ολοκληρωτισμό που συνεπάγεται η λεγόμενη ενεργειακή διακυβέρνηση (της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης). Η ενεργειακή μετάβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ηπείρου συνδέεται με θέματα γεωπολιτικής και προϋποθέτει την χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών προγραμμάτων (την εργαλειοποίηση των καθεστώτων ελέγχου). Αυστηρή εποπτεία στις ενεργειακές εγκαταστάσεις, στις ενεργειακές πολιτικές (και όχι μόνο) των κρατών μελών  και τα δίκτυα τους καθώς και αυστηρό έλεγχο στην κατάρτιση και τήρηση των εθνικών τους σχεδίων (για την κάλυψη των ευρωπαϊκών στόχων), με πρόσχημα την ανάγκη υλοποίησης των στόχων για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, δηλαδή για τη συμμόρφωση των κρατών-μελών με τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα.  Βλέπε εδώ και εδώ τις πτυχές αυτού του συνεκτικού (ολοκληρωτικού) πολιτικού σχεδιασμού που δήθεν αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και φιλική προς το κλίμα ενέργεια. Εδώ είναι τα αποτελέσματα της διαβούλευσης (11 Ιανουαρίου 2016 έως 22 Απριλίου 2016). Διαβουλεύσεις που τρέχουν https://ec.europa.eu/info/consultations_el.

        ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
   "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΕΠΕ 2001/42/ΕΚ"
'Εδώ  είναι η διαδικασία ψηφοφορίας επί της πρότασης της Επιτροπής στο Ευρωκοινοβούλιο (+61/-46/+-9) και εδώ το κείμενο που εγκρίθηκεΕδώ είναι το τελικό συμβιβαστικό κείμενο της Προεδρίας του Συμβουλίου.
Δεν βρέθηκε εκ μέρους μας το συμβιβαστικό κείμενο που θα προωθηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο για την ψηφοφορία της ολομελείας. Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη για να γίνει κατανοητό ποιος θα ελέγχει την ενέργεια και τις ενεργειακές ανάγκες των πολιτών στην Ευρώπη. Σε επόμενη ανάρτηση θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε εκτενώς τις οικονομικές και πολιτικές πτυχές  της ενεργειακής διακυβέρνησης και τις λοιπές  συνέργειες. Η Ελλάδα ενώ δεν είχε πρόβλημα ενεργειακής ασφάλειας το απέκτησε, με το κυβερνών κόμμα υπηρέτη της Μέρκελ και των πολυεθνικών ομίλων.
 ΠΑΝΩ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ


Βλ. Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές - Ενεργειακή απόδοση - Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης (συζήτηση), Ευρωκοινοβούλιο, Ολομέλεια της 15ης-1-2018 (Τοποθεσία βίντεο).
Αξίζει να ακούσετε: (Τον εισηγητή με τις οικοφασιστικές ροπές, Green Lobbyist, βλ. EUFORES, Claude Turmes) 00:14:15, Jonathan Bullock 01:13:49 (Ukip), Μαριάς 01:57:04, Mireille D'ORNANO 01:25:30 (Les Patriotes),  Zdzisław KRASNODĘBSKI (Bezpartyjny) 01:30:44, Bernard MONOT  (Debout la France) 01:59:59 "Ποιος λέει ότι η ενεργειακή ένωση ταιριάζει στην Σοβιετική Ένωση, η Ε.Ε. αναγκάζει τα κράτη μέλη να τροποποιήσουν την ενεργειακή τους πολιτική και συν τοις άλλοις η ενέργεια αυτή είναι πολύ βλαβερή για τους πολίτες της Ένωσης. Το πιο τραγικό με αυτή την ενεργειακή ένωση είναι η υποτιθέμενη ασφάλεια των αποθεμάτων, με αποτέλεσμα να μην προμηθευόμαστε το φτηνό Φ.Α. από τους Ρώσους, λόγω μιας υποτιθέμενης γεωστρατηγικής απειλής που υπάρχει μόνο στον εγκέφαλο των ιθυνόντων, με αποτέλεσμα εισαγωγές ακριβότερου LNG από τις ΗΠΑ και το Κατάρ, και ακριβότερες τιμές για τον καταναλωτή, αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση που θέλετε. Συνεχώς έχουμε ασάφειες και ασυνέπειες στη Ε.Ε. υπέρ των ιδιωτικών lobby που πλουτίζουν και κατά των Ευρωπαίων πολιτών.
Βλ. Εταιρικοί γίγαντες παροτρύνουν την ΕΕ να υποστηρίξει το στόχο των 35% για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επιστολή των RE100, WBCSD, SolarPower Europe and WindEurope στο European Union Energy Council meeting of the 18th and 19th of December.______________________________________
Διατυπώστε τις θέσεις σας αν το επιθυμείτε σχετικά με την γκρίζα βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης πριν τις Ευρωεκλογές εδώ


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD