ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ: ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ DTBIRD ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ


ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ DTBIRD, ΤΟ ΓΑΪΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ ΣΤΟΝ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, H ENVECO Α.Ε, H EOE, Η WWF ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

   ΦΩΤΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΖΕΠ ''OΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ" ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΜΕ ΤΙΣ Α/Γ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ

Στην  ανάρτηση   “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ”, συσχετίστηκαν τα λεγόμενα “οριζόντια μέτρα για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας” που αρχικά προώθησε ο κος Δημαλέξης και η Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ (αρχή διατήρησης/προστασίας φυσικού περιβάλοντος), με την μελέτη «Προσδιορισμός συμβατών δραστηριοτήτων σε σχέση με τα είδη χαρακτηρισμούτων Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας», την ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 και το σύστημα εκφοβισμού πουλιών DTBird. Εννοείται όχι αυθαιρέτως.
Σχεδόν ταυτόχρονα η κοινοπραξία  Α. Δημαλέξης–Δ. Μπούσμπουρας είχε επιλεχθεί ως ανάδοχος και στο “Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας”.
Τα δύο αυτά προγράμματα, με τις παραδοτέες μελέτες, είχαν προταθεί ουσιαστικά από την τομέα διατήρησης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και οι προκηρύξεις έγιναν σε συνεργασία με την κα Ελένη Τρύφων, Δρ. Βιολογίας και στέλεχος του Τμήματος Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ, μέλος μετά της Επιτροπής Φύση 2000 http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=320 αλλά και άλλων ομάδων ευθύνης του υπουργείου.
Βλ. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=458798&h1=true#commentForm συμμετοχή της στην ημερίδα «Τα 20 χρόνια της Οδηγίας 92 /43 /ΕΟΚ και το Δίκτυο "Natura 2000" στην Ελλάδα», όπου ο πρώην πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, μιλώντας στην ημερίδα είχε πει ότι οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στην πλειονότητά τους δεν είναι αξιόπιστες και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, συμπλήρωνε: «υπάρχει βιομηχανία που φτιάχνει Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έχουν υποβιβάσει τις ΜΠΕ σε γραφειοκρατικού τύπου απαίτηση -προσθέτουμε… χαρτιά στον φάκελο ενός έργου». Ένας σχολιαστής του άρθρου, προφανώς γνώστης των πραγμάτων,  συμπλήρωνε: (22/05/2012) «ΜΕΓΑΛΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΚΑ (?) Αναζητήστε στα μεγάλα γραφεία τις copy paste μελέτες και στις σχέσεις με ΥΠΕΚΑ... Επίσης πόσα στελέχη του ΥΠΕΚΑ έχουν σπουδές και γνώση για να αξιολογήσουν τις μελέτες??? Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, εκεί γίνεται ο χαμός..». 
Ο κος  Κωνσταντίνος Μενουδάκος είναι πλέον επίτιμος Πρόεδρος του ΣτΕ και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΜΚΟ Νόμος+Φύση στην οποία συμμετέχει και η κα Αικατερίνη Σακελαροπούλου, Αντιπρόεδρος του ΣτΕ. 
Με την ευγενική χορηγία της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ

Οι παραπάνω μελέτες/προγράμματα υποτίθεται πως συνιστούσαν μέσα συμμόρφωσης της ελληνικής δημοκρατίας αναμένοντας δύο καταδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε., αυτήν στην υπόθεση C-293/07 της 11ης Δεκεμβρίου 2008, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, “Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ - Διατήρηση των αγρίων πτηνών - Ζώνες ειδικής προστασίας - Ανεπαρκή μέτρα προστασίας” https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62007CJ0293&qid=1526252148798&from=EL

και στην υπόθεση  C-334/04, απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 2007, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, “Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 79/409/ΕΟΚ - Παράρτημα I - Διατήρηση των αγρίων πτηνών - Ζώνες ειδικής προστασίας - IBA 2000 - Αξία - Ποιότητα των δεδομένων - Κριτήρια - Περιθώριο εκτιμήσεως - Προδήλως ανεπαρκής κατάταξη - Υγρότοποι”.  


http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=64069&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=63222 (Βλ. Προτάσεις της εξαιρέτου Εισαγγελέως JULIANE KOKOTT).

Δύο προειδοποιητικές επιστολές της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. κατόπιν υποβληθείσης καταγγελίας περιβαλλοντικής οργάνωσης και κατοίκων της περιοχής σχετικά με τρείς αδειοδοτήσεις αιολικών στον Ζάρακα, την καταγγελία 2006/4976: «Χωροθέτηση αιολικών πάρκων στην Λακωνία», συμπλήρωναν τα "μέσα πίεσης" της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. για την δήθεν επιβολή της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην Ελλάδα.

Όμως απτόητο το τρισάθλιο γκουβέρνο αυτής της χρεωκοπημένης, λεηλατημένης αγρίως χώρας, συνέχιζε την χρηματοδότηση των εγγυημένων αιολικών επενδύσεων (από την άδεια τσέπη μας). Κλεπτοκρατίας το ανάγνωσμα... Επιδοτήσεις κεφαλαίου+Ταρίφες εγγυημένης αισχροκέρδειας, βλ. Κατακαημένε Ζάρακα τι σού 'μελλε να πάθεις...
Αιολικά στον Πούλο-Καλογεροβούνι-Γκρόπες-Ράχη Γκιώνη: Ανακαλούν την ανάκληση και η καταστροφή της Λακωνίας συνεχίζεται...,

Στις 14-10-2011 η Αρχή Διατηρησης/Προστασιας Φυσικου Περιβαλλοντος του ΥΠΕΚΑ (δηλαδή ο χειριστής των φακέλων της Λακωνίας, Χρυσομάλλης Χρήστος, μέλος του Δ.Σ. του Φορέα Πάρνωνα) εκανε μια τελευταια απόπειρα να απορρίψει τις αναξιόπιστες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών.
Απόρριψη τριών μελετών για αιολικά στον Ζάρακα από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ


ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΕΙΧΕ ΗΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ...
Με ΑΔΑ 4ΑΘ7Φ-Ι, στις 14-1-2011, η υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΕ» στις διατάξεις του (αναπτυξιακού) ν. 3299/04 για αιολικά ονομαστικής ισχύος 11,7 MW στη θέση Κοντορράχη Λαμποκάμπου, (τότε) Δήμου Ζάρακα, Νομού Λακωνίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης 15.376.000,00 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης (κεφαλαίου) 6.150.400,00 ευρώ.
Με ΑΔΑ ΒΟΖΣΦ-1ΚΧ, στις 18-01-2011, η υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ ΑΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για αιολικά ονομαστικής ισχύος 7,2 MW στη θέση «ΣΠΑΡΤΙΛΑ/ΚΑΡΚΑΝΟ» του Δήμου Ζάρακα, Νομού Λακωνίας, συνολικής δαπάνης 9.671.000,00 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 3.868.400,00 ευρώ.
Με ΑΔΑ 4Α32Φ-44, στις 30.05.2011, η υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για αιολικά ονομαστικής ισχύος 23,80 MW στην θέση «Γαϊδουροβούνι» του Δήμου Ζάρακα, Νομού Λακωνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 32.563.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 13.025.200 ευρώ.
ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΤΑ (ΔΙΑ ΤΗΣ ENVECO Α.Ε.) ΠΡΟΤΑΣΣΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ JASPER WIND S.A. ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ (ΠΑΝΩ) ΤΟ PROJECT KAI TO ΧΡΗΜΑ; 
Οι μελέτες της WWF Ελλάς για την Θρακη, του Δημαλεξη κ.ά / ΕΟΕ, οι διαταξεις της ΚΥΑ Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 και το  DTBIRD (*στο φιλμάκι της EcocomAB ο ήχος εκφοβισμού είναι "παραμετροποιημένος" σε χαμηλή ένταση),  ένα σύστημα που μάλιστα ...θα απάλλασσε την ENVECO από την εκ του νόμου υποχρέωση να εκτιμηθούν και αξιολογηθούν οι αθροιστικές επιπτώσεις στην προστατευόμενη ορνιθοπανίδα από το πλήθος  των αιολικών εντός και πέριξ της Ζώνης Ειδικής Προστασίας “Όρη Ανατολικης Λακωνιας”!  Έτσι ακριβώς...

Τι να κάνει ο Χρυσομάλλης (έμπειρος γαρ) ...ζήτησε να γίνει μια ακόμη μελέτη δέουσας εκτίμησης στο σύνολο της ΖΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας για την άγρια ορνιθοπανίδα και αυτή για τους φυσικούς οικοτόπους, πριν την κατασκευή του έργου.
Οι περιβαλλοντικοί όροι για τα τρία αιολικά της Jasper Wind s.a. στον Ζάρακα:
Γαϊδουροβούνι Κοντοράχη/Σπαρτίλα-Κάρκανο και Κοκκινόβραχος-Χιονοβούνι, τα αιολικά της ΑΡΧΡΑΝ Α.Ε. δίπλα στο χωριό “Χάρακας”.

Η αμαρτωλή ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ τα αδειοδότησε όλα χωρίς να ολοκληρωθούν οι μελέτες δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων που προβλέπονται για τις περιοχές Νatura, με περιβαλλοντικό όρο την υποβολή και έγκριση αυτών των μελετών από την Διεύθυνση Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας πριν την έναρξη της κατασκευής τους! (χωρίς δηλαδή αυτές να δημοσιοποιηθούν, εφόσον όταν δημοσιοποιούνται, κάποιοι μπαίνουν στον κόπο να τις διαβάσουν και να τεκμηριώνουν την αναξιοπιστία τους!)

Όσο για το DTBIRD και την εκτίμηση των αθροιστικών επιπτώσεων, αγνοούνται έκτοτε.  Για την ΕΥΠΕ (δηλαδή ENVECO) δυστυχώς αρκούσε που οι Δημαλεξης (και άλλοι)/ΕΟΕ δεν περιελάμβαναν τα λεγόμενα κρίσιμα ενδιαιτήματα τροφοληψίας στις περιοχές απαγόρευσης εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών. Τι και αν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/147/ΕΚ δεν διαχωρίζει τις φωλιές των πουλιών από τους οικοτόπους τους (βλ. άρθρο 1 παρ. 2 της Οδηγίας ).


ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΕΦΟΣΟΝ Η ENVECO ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΑΛΕΞΗ/ΕΟΕ
Γιατί αγαπητοί φίλοι της ΕΟΕ δεν είναι μόνο οι γνωστές φωλιές των πουλιών (με τις δυνητικές θέσεις φωλιών, τι γίνεται;) και μια περιμετρική ζώνη γύρω από αυτές. Τα λεγόμενα κρίσιμα ενδιαιτήματα στις ειδικές ζώνες προστασίας τους, περιλαμβάνουν και τους "βασικούς" (δεν είναι της παρούσης να αναλυθεί αυτό) οικοτόπους τους και πρέπει να μην χωροθετούνται αιολικά επίσης στις γνωστές διαδρομές από τις φωλιές και τους χώρους που κουρνιάζουν προς αυτούς. Εν προκειμένω θα πρέπει να μνημονευθούν οι απόψεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας όπως υποβλήθηκαν στη διαβούλευση για την θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ http://files.ornithologiki.gr/docs/politiki/aiolika/sxoliasmos.pdf «Οι Ζώνες Ειδικής Προστασίας και οι σχετιζόμενες με αυτές Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά, αποτελούν ζωτικής σημασίας περιοχές για την επιβίωση των σπάνιων και απειλούμενων ειδών πτηνών της Ε.Ε. και έχουν επιλεγεί με βάση αυστηρά επιστημονικά κριτήρια και πολύχρονες καταγραφές. Οι περιοχές αυτές έχουν προσδιοριστεί και οριοθετηθεί με βάση την αρχή της συμπερίληψης των απολύτως απαραίτητων βιοτόπων (των κρίσιμων ενδιαιτημάτων) για τα απειλούμενα είδη. Εξ ορισμού και με βάση την Οδηγία 79/409, οι ΖΕΠ συνιστώνται από τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών πτηνών προτεραιότητας και για το λόγο αυτό θα έπρεπε να περιλαμβάνονται στις περιοχές αποκλεισμού. Η αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι περιοχές αυτές από το προτεινόμενο Ειδικό Χωροταξικό, παρουσιάζει δυσαναλογία σε σχέση με εκείνη των οικοτόπων προτεραιότητας. Ενώ οι οικότοποι προτεραιότητας ορθά περιλαμβάνονται στις περιοχές αποκλεισμού αιολικών εγκαταστάσεων, αφού ενδεχόμενες κατασκευές θα μπορούσαν να βλάψουν αυτούς τους πολύτιμους και σπάνιους βιοτόπους ανεπανόρθωτα, δεν ισχύει η ίδια πρόβλεψη και για τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών προτεραιότητας. Όμως από την Οδηγία 92/43 δεν προκύπτει τέτοια διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση. Τα κρίσιμα ενδιαιτήματα των ειδών προτεραιότητας, είναι αποφασιστικής σημασίας για τη διατήρησή των απειλούμενων πτηνών και θα έπρεπε να τυγχάνουν όμοιας αντιμετώπισης με τους οικοτόπους προτεραιότητας. Θεωρούμε λανθασμένη και ετεροβαρή την διαφοροποίηση μεταξύ οικοτόπων προτεραιότητας και βιοτόπων ειδών προτεραιότητας, όπως είναι οι ΖΕΠ.»
Γιατί λοιπόν αγαπητοί φίλοι στη συνέχεια ανακρούσατε πρύμναν σε μικρό χρονικό διάστημα βλ:
Ο Γύπας, οι Ανεμογεννήτριες και η αντίφαση της ΕλληνικήςΟρνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ)
Πρόταση 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων την προστασία της βιοποικιλότητας
Και παραλείψατε να συμπεριλάβετε στον κατάλογο των ευπαθών στα αιολικά πτηνών τόσο τον Φιδαετό, όσο και τον Μπούφο στη μελέτη Δημαλέξη κ.ά/ΕΟΕ; βλ. σελ. 27-30 στο pdf
Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας. Και εντάξει τότε, τώρα γιατί δεν επανορθώνετε; Τι θα πούνε οι κάτοικοι που προσέφυγαν στο ΣτΕ εφόσον είναι προς εκδίκαση οι αιτήσεις ακύρωσης για τα αιολικά στο Γαϊδουροβούνι τέλος του μήνα; Ότι σας γοήτευσε η κα Μπιρμπίλη; Βλ. 172 περιβαλλοντικές οργανώσεις καταθέτουν ηχηρή πρόταση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 Το αίσχος με τα αιολικά στην ΖΕΠ Όρη Ανατολικής Λακωνίας, επικάλυψη με τα κρίσιμα ενδιαιτήματα του Σπιζαετου (σε GIS)

Στην προσπάθεια της να τεκμηριώσει η ENVECO Α.Ε. η εταιρεία που συνέταξε την ΜΠΕ για τα αιολικά στο Γαϊδουροβούνι, ότι δεν πιθανολογούνται σημαντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού σταθμού  στην ορνιθοπανίδα, πέραν των γνωστών ισχυρισμών της αιολικής βιομηχανίας περί «μεγάλων διαδρόμων μεταξύ των συμπλεγμάτων ανεμογεννητριών που μπορεί να ελαττώσει την διατάραξη στην μετακίνηση των πουλιών», περί «μη τεκμηριωμένων στοιχείων» ως προς την διατάραξη του βιοτόπου από την αυξημένη ανθρώπινη δραστηριότητα στη περιοχή εγκατάστασης των αιολικών και στα πέριξ, περί χαμηλής θνησιμότητας από ανεμογεννήτριες, κατόπιν προσκρούσεων, συγκρινόμενης με αυτήν από συγκρούσεις με οχήματα και υαλοπίνακες ή από το κυνήγι και τις γάτες κ.ά., αυτό που λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία εν προκειμένω είναι η αναφορά ότι στην «μοναδική μέχρι σήμερα έρευνα θνησιμότητας ορνιθοπανίδας από αιολικά πάρκα που έγινε στην Ελλάδα στην περιοχή της Ροδόπης και του Έβρου, όπου ενδημούν μεγάλα σε μέγεθος και σπάνια είδη αρπακτικών...τα αποτελέσματα έδειξαν μηδενική θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης υποδηλώνοντας πιθανότατα προσαρμογή των ειδών στα εν λειτουργία αιολικά πάρκα και αποφυγή αυτών». 
 
Βλ. Technikal Report
Impact of Wind Farms on Bird in Thrace, Greece, Dadia 2005
WWF Παρακολούθηση θνησιμότητας.pdf
Είναι δεκάδες οι ΜΠΕ που επικαλέστηκαν αυτήν την τεχνική έκθεση και εγκρίθηκαν πριν αρχίσει η σφαγή των πουλιών στην Θράκη και την καταγράψει πάλι η WWF
WWF Ετήσια αναφορά Αύγουστος 2009 - Αύγουστος 2010 / Επιπτώσεις των αιολικών στα αρπακτικά στη Θράκη, Μάρτιος 2011, νεκρός Μαυρογύπας από α/γ

WWF 2013 Πρόταση ορθής χωροθέτησης , μη και βλάψουμε την αιολική επέκταση.

Και με όλα αυτά η ENVECO παραμύθιαζε τις αρχές με το DTBird, βλέπε δεύτερο συμπληρωματικό υπόμνημα για τα αιολικά της Jasper Wind S.A. και η WWF ψάχνεται, βλ. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην Θράκη. Μήπως βρεί άλλη εταιρεία;

Όσο για το ΚΑΠΕ δοκιμάζει τις νέες τεχνολογίες...

 
 

 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD