ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 47/2018 ΤΟΥ Ε΄ Τμ. ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ (Δ) ... I LOVE WIND ENERGY BECAUSE!

ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣτΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΗ ΚΑΡΥΣΤΟ (Δ)

Προς τον προσωρινό Πρόεδρο ΣτΕ και Πρόεδρο της σύνθεσης Ε' ΣτΕ στην 47/2018, αξιοτ. Κο Ράντο Αθ. 

Όσον αφορά στη νομολογία Σας ότι: «η ορθότητα (ή μη) των τεχνικών και επιστημονικών εκτιμήσεων που περιέχονται στις ΜΠΕ/ΕΟΑ δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο», τα αιολικά κάτω της ENEL αδειοδοτήθηκαν με μελέτες που δεν κατέληγαν σε συμπεράσματα για μακελειό γυπών από τις ανεμογεννήτριες. Οι ίδιες διαπιστώσεις (πριν, όλα καλά - μετά, σφαγή πουλιών) έχουν καταγραφεί σε αρκετές "μελέτες παρακολούθησης θνησιμότητας" σε αιολικές εγκαταστάσεις. Για την περιπόθητη αδειοδότηση και τις περισσότερες φορές συνακόλουθη επιδότηση κεφαλαίου κατασκευής των αιολικών, οι αξιολογήσεις στις ΜΠΕ ως προς τις συνέπειες των αιολικών στην άγρια ορνιθοπανίδα, προβλέπουν πάντα ασθενείς έως ανύπαρκτες επιπτώσεις. Μετά ακολουθεί η συλλογή ή η απόκρυψη των πτωμάτων. Όμως εμείς Κε Πρόεδρε δεν θα σταματήσουμε να Σας δείχνουμε τα νεκρά από τις ανεμογεννήτριες  πουλιά, μάλιστα θα ενσωματώνουμε αυτές τις εικόνες και στα δικόγραφα μας πλέον, όσο Εσείς θα  πιστεύετε τα εργαλεία υποβάθμισης των Ζωνών Προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας, δηλ. τις ΜΠΕ των βανδάλων οικοκτόνων κάθε είδους και όχι τις τοπικές περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους πολίτες, απορρίπτοντας τα σχετικά ένδικα βοηθήματα που υποβάλλονται ενώπιον Σας. Και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, υπό το βάρος της αληθείας και της υποχρέωσης συμμόρφωσης του Δικαστηρίου με την νομολογία ΔΕΕ  θα αλλάξει και η νομολογία του. 

Γιατί Κε Πρόεδρε θα την κερδίσουμε την Δικαιοσύνη για όλους σ' αυτόν τον τόπο.

Bubo-Bubo ο Καρυστινός

ΑΣΠΗΕ 7.2 ΜW, 8 Α/Γ Enercon E44 ονομ. ισχύος 900 kW στη θέση "Αγ. Κύριλλος" του Δ. Γόρτυνας Ν. Ηρακλείου Κρήτης ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.: 100%

Και στις 27/10/09

https://www.youtube.com/watch?v=qtRb5bD3MWg

___________________________________

Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44 ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΠΠΕΝΚ, ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47/2018 ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗ ΚΑΡΥΣΤΟ,  ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 34 ΚΑΙ 36 ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

__________________________________

Όπως είδαμε το Ε' Τμ ΣτΕ με την  υπ’ αριθ. 44 σκέψη του στην απορριπτική απόφαση 47/2018, περιόρισε το εύρος της εκτίμησης του (με επίγνωση κατά την γνώμη μας),  ως προς το (αδιαμφισβήτητο) γεγονός της  μη δημοσιοποίησης των τελικών μελετών και της μη γνωμοδότησης των αρμόδιων δημοσίων φορέων επ’  αυτών, όπως προκύπτει από τις παρακάτω διατυπώσεις στην επίμαχη απόφαση του:

α) ... Κατά το μέρος που (ο συγκεκριμένος προβληθείς ακυρωτικός λόγος) αφορούσε στην μη γνωμοδότηση (επί των τελικών μελετών) της Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον: 1) (όπως δεν αμφισβήτησαν και οι αιτούντες), η υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 υπουργική απόφαση εκδόθηκε με βάση την ΜΠΕ, όπως αυτή τελικώς εκπονήθηκε, σε συμμόρφωση, μεταξύ άλλων, µε την υπ’ αριθ. 3975/129304/26.7.2016 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (σημείο 73 του προοιµίου της  υπ’ αριθ. οικ. 503/19/19.10.2016 υπουργικής απόφασης),  2) η ΜΠΕ είχε συμμορφωθεί με τις περιεχόμενες στην εν  λόγω γνωμοδότηση υποδείξεις, και επομένως δεν συνέτρεχε κανένας λόγος να ζητηθεί και πάλι η γνώμη της ίδιας ως άνω υπηρεσίας. Απορριπτέος ως αβάσιμος ως προς αυτό το σκέλος ο ακυρωτικός λόγος και,
β) «Ως προς στις λοιπές γνωμοδοτήσεις ο λόγος είναι απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν προσδιορίζεται πώς σχετίζεται το περιεχόμενο των λοιπών γνωμοδοτήσεων που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 υπουργικής αποφάσεως με τις τροποποιήσεις που επέφερε στην οδοποιία του έργου η ΜΠΕ, όπως διαμορφώθηκε τελικώς  σε συμμόρφωση  µε την προαναφερθείσα γνωμοδότηση και ότι εν πάση δε περιπτώσει, εφόσον το τελικό κείμενο της ΜΠΕ, το οποίο ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, είχε συμμορφωθεί προς τις περιεχόμενες σε όλες τις γνωμοδοτήσεις των διαφόρων υπηρεσιών υποδείξεις (όπως βεβαιώνεται στο σημείο 75 της εν λόγω απόφασης και εν πάση περιπτώσει δεν αμφισβήτησαν οι αιτούντες), δεν συνέτρεχε κανένας λόγος, κατά τα προεκτεθέντα, να ζητηθεί και  πάλι η γνώμη των υπηρεσιών αυτών.». 

Η σκέψη αυτή θα παρατεθεί πλήρης (στη σειρά της) εν συνεχεία.

Θα έλεγε κανείς ότι οι αξιότιμοι κ.κ. ανώτατοι Δικαστές -ίσως λόγω φόρτου εργασίας, που πράγματι είναι μεγάλος- δεν διάβασαν το εισαγωγικό τμήμα των τελικών μελετών ENEL, όπου εκ μέρους των κυρίων του έργου (των οκτώ αιολικών) δηλώθηκαν  αυτά που μεταφέρθηκαν λέξη προς λέξη (ως προς τα κύρια σημεία της δήλωσης τους) στην προηγούμενη ανάρτηση σχετικά με τους λόγους που υπαγόρευσαν την υποβολή των τελικών μελετών, από Ιούλιο του 2016, αντικαθιστώντας εξ ολοκλήρου (εξαφανίζοντας) αυτές του έτους 2014. Όμως αυτό δεν ισχύει εφόσον στο σκεπτικό της ιδίας απόφασης αναφέρονται τα κάτωθι αυτολεξεί:

Απόφαση 47/2018 ΣτΕ

«σκ. 34. Επειδή, από τη νεότερη ΜΠΕ (τεύχος Α΄), η οποία εγκρίθηκε µε την τελευταία τροποποιητική της ΑΕΠΟ υπ'  αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 απόφαση, και τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις, που ενσωματώνονται σε αυτήν, αφενός μεν ως προς την Ζ.Ε.Π. GR2420012 (τεύχος Β', στο εξής ΕΟΑ - ΖΕΠ) και αφετέρου ως προς την Ε.Ζ.Δ. GR2420001 (τεύχος Γ΄, στο εξής ΕΟΑ - ΕΖΔ) προκύπτουν τα εξής [βλ. κεφάλαιο 6 παρ. 6.2.3, 6.2.6, 6.2.6 της ΜΓιΕ, κεφάλαιο 1 της ΕΟΑ - ΕΖΔ, κεφάλαιο.1 παρ. 1.1 της ΕΟΑ - ΖΕΠ): Οι εν λόγω μελέτες είναι  προσαρμοσμένες στον τελικό σχεδιασμό του έργου και στις θεσπιζόμενες από τον ν. 4014/2011 προδιαγραφές για την εκπόνηση ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, προκειμένου να χωρήσει η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ δέουσα εκτίμηση. Οι ως άνω μελέτες ενσωματώνουν: α) τα αποτελέσματα μελέτης µε τίτλο «Εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης΄ειδών και τύπων οικοτόπων της Ελλάδος», που είχε προκηρυχθεί από το Υπουργείο Έρευνας και Κλιματικής Αλλαγής και ολοκληρώθηκε το 2015 και από την οποία προκύπτουν σηµαντικά δεδομένα τόσο για τις Ζ.Ε.Π. όσο και για τις  Ε.Ζ.Δ. (επικαιροποιημένα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων, Ευνο'ι'κές Τιμές Αναφοράς, Στόχοι διατήρησης ανά ΖΕΠ και ΕΖΔ, κρίσιμα ενδιαιτήματα, αναφορές ανά είδος και τύπο οικοτόπου από τις Εθνικές Αναφορές με βάση τα άρθρα 12 και 17 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ), β) τα δεδομένα νεότερων και εκτενών καταγραφών που "διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2013 και κυρίως 2014 (σε συνέχεια των καταγραφών της περιόδου 2006-2010, που ειχαν ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη της αρχικής ΜΠΕ), καθώς και τα αποτελέσµατα τριών µελετών, οι οποίες εκπονήθηκαν το 2014 και αφορούν αα) την εκτενή έρευνα γραμμικών διατομών στις τελικές θέσεις εγκαταστασης των ανεμογεννητριών για την αποτύπωση της σύνθεσης και της αφθονίας των στρουθιόμορφων ειδών, ββ) την αποτύπωση του καθεστώτος παρουσίας του Σπιζαετού σε όλο το εύρος της Ζ.Ε.Π.  και γγ) την αποτύπωση του καθεστώτος παρουσίας του Μπούφου σε όλο το εύρος της Ζ.Ε.Π. [ειδικώς οι δύο τελευταίες μελέτες είναι χρήσιμες για την εξειδίκευση των περιβαλλοντικών όρων (π.χ. για την πρόβλεψη της εγκαταστάσεων συστημάτων αποτροπής προσκρούσεων, των ευαίσθητων περιόδων για την πραγματοποίηση των εργασιών κατασκευής του έργου) και για την επαρκέστερη δέουσα εκτίμηση των σωρευτικών/συνεργιστικών επιπτώσεων σε επίπεδο Ζ.Ε.Π. (σε σχέση και με τους στόχους διατήρησης αυτής) από το σύνολο των έργων εντός αυτής], γ) στοιχεία από πρόσφατο πρόγραµµα χαρτογράφησης [Έργο  «Ανάπτυξη υποδομής χωρικών δεδομένων µεγάλης κλίµακας (1: 5.000) για τις χερσαίες προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura (ΕΚΧΑ 2015)], από τα οποία προκύπτουν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα για την κατανομή και έκταση των τύπων των οικοτόπων, και δ) τα δεδομένα νεότερων και εκτενών καταγραφών που διενεργήθηκαν κατά τα έτη 2014 και 2015 ειδικά για τα χειρόπτερα στις περιοχές των έργων, δεδομένου ότι στα επικαιροποιηµένα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων για τη συγκεκριμένη Ζ.Ε.Π. περιλαμβάνονται πλέον και ειδη χειροπτέρων. Εξάλλου,στις ανωτέρω ΕΟΑ - ΖΕΠ και ΕΟΑ - ΕΖΔ, κατ' εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟ΄Κ, έγινε κατ’ αρχάς προκαταρκτικός έλεγχος («screening») [ΕΟΑ - ΖΕΠ κεφάλαιο 4, ΕΟΑ - ΕΖΔ Κεφάλαιο 3], για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπτώσεις από το έργο στους προστατευόμενους τόπους και αν, επομένως, απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της δέουσας εκτίµησης («appropriate assesment») των επιπτώσεων αυτών, και, στη συνέχεια, αφού εκτιµήθηκε ότι δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιπτώσεις στους τόπους αυτούς είτε από  μόνο το υπό μελέτη έργο (λαμβανόμενο υπόψη στο σύνολό του και όχι μόνον ως προς τις τελευταίες τροποποιήσεις του, βλ. σχετικώς ΜΠΕ κεφάλαιο 8 παρ. 8.2.1, 2, 8.2.3, 8.2.4) είτε από αυτό σε συνδυασμό με άλλα έργα, ακολουθήθηκε η διαδικασία της εκτιμήσεως των επιπτώσεων που το έργο (από μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα έργα) μπορεί να επιφέρει σε σχέση με τους στόχους διατήρησης των προστατευόμενων τόπων [ΕΟΑ - ΖΕΠ κεφάλαια 5, 6 και 7, ΕΟΑ - ΕΖΔ κεφάλαιο 4]. Για την εκτίμηση δε αυτή ελήφθησαν υπόψη και άλλα έργα [αιολικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης ή µε απόφαση περί εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων ελήφθη επίσης υπόψη ότι άλλα έργα, πλην αιολικών εγκαταστάσεων, παρόμοιας κλίμακας με το επίμαχο, δεν εντοπίζονται στην περιοχή με εξαίρεση λατομεία που ευρίσκονται στο δυτικό τμήμα της "περιοχή μελέτης (κυρίως εκτός Ζ.Ε.Π.) ΜΠΕ κεφαλαιο 8 παρ. 8.2.5, .8.2.6, ΕΟΑ-ΖΕΠ κεφάλαιο 5 παρ. 5.3.4, κεφάλαιο 6 παρ. 6.3.6, ΕΟΑ - ΕΖΔ κεφάλαιο 2 παρ. 2.2, κεφάλαιο 4 παρ. 4.5]. Ενόψει δε όλων των δεδομένων που ελήφθησαν  υπόψη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι σωρευτικές/συνεργιστικές επιπτώσεις από το επίμαχο έργο σε συνδυασμό με άλλα έργα, οι ΕΟΑ - ΖΕΠ και ΕΟΑ -  ΕΖΔ καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω έργο -το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί εντός περιοχής χαρακτηρισμένης ως Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητας, η φέρουσα ικανότητα της οποίας δεν προκύπτει ούτε οι αιτούντες προβάλλουν ότι έχει εξαντληθεί - δεν θα βλάψει τους στόχους διατήρησης των προστατευτέων στοιχείων της Ζ.Ε.Π.  και την ακεραιότητά της ούτε διαταράσσει την ακεραιότητα της Ε.Ζ.Δ. και την συνολική συνοχή του δικτύου Natura 2000 [ΕΟΑ - ΖΕΠ κεφάλαια 6 και 7, ΕΟΑ - ΕΖΔ κεφάλαια 4 και 6 και ΜΠΕ κεφάλαιο 8 παρ. 8.2].»  Διευκρίνιση: Οι εμφάσεις με υπογραμμίσεις ή και με έντονα γράμματα είναι του συντάκτη της παρούσης.
Παραλείποντας το αιτιολογικό μέρος της επίμαχης απόφασης  όπως διατυπώνεται στη σκέψη υπ’ αριθ. 35, η οποία θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτοτελώς, επειδή αφορά στα λεγόμενα οριζόντια μέτρα διατήρησης για τις ΖΕΠ (οριζόντια μέτρα μετριασμού επιπτώσεων) και στο σύστημα εκφοβισμού των πουλιών, σε συνδυασμό με τα σχετικώς αναφερόμενα στον οδηγό της Επιτροπής «Guidans Document - Wind energy developments and Natura 2000», η σκ. 34 συνεχίζεται / συσχετίζεται (και από το Δικαστήριο) με την 36 ως ακολούθως:

«36. Επειδή, από τα εκτεθέντα ανωτέρω στη σκέψη 34 προκύπτει ότι, προκειµένου να εκδοθεί η υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική ΑΕΠΟ και εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία του επιμάχου έργου, όπως αυτό τελικώς σχεδιάσθηκε, εχώρησε νέα εκτίμηση των επιπτώσεων του εν λόγω έργου στη Ζ.Ε.Π. και στην Ε.Ζ.Δ., εντός των οποίων χωροθετείται, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και κατόπιν ειδικής μελέτης αφορώσης ειδικώς την ορνιθοπανίδα, η οποία αποτελεί το περιεχόμενο της ΕΟΑ - ΖΕΠ. Με τα δεδομένα αυτά η αρχική ΜΠΕ, κατά το μέρος που περιέλαμβανε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου, όπως είχε αρχικώς σχεδιασθεί, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως, καθώς και η Ειδική Ορνιθολογική  Μελέτη, που συνόδευε την ως άνω ΜΠΕ, έχουν αντικατασταθεί, κατά τούτο, από την νεότερη ΜΠΕ και τις αποτελούσες τµήµατα αυτής ΕΟΑ - ΖΕΠ και ΕΟΑ - ΕΖΔ. Συνεπώς, είναι απορριπτέοι ως αλυσιτελείς όλοι οι λόγοι ακυρώσεως (του εισαγωγικού και των πρόσθετων δικογράφων), με τους οποίους προβάλλονται πλημµέλειες της αρχικής ΜΠΕ ως προς την γενόμενη με αυτήν δέουσα εκτίµηση, καθώς και της  ενσωµατωµένης σε αυτήν Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης, κατ’ επίκληση της από  10.7.2014 Προειδοποιητικής Επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα (παράβαση αριθ.  2014/4073), η οποία έχει συνταγεί ενόψει της ως άνω  αρχικής ΜΠΕ και της ενσωµατωµένης σ' αυτήν Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης. Εξάλλου, το γεγονός ότι εχώρησε επανασχεδιασμός του έργου και τούτο εν μέρει τροποποιήθηκε ενόψει νεότερων δεδομένων [µεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η τελική επιλογή των θέσεων των πυλώνων από τον ΑΔΜΗΕ μετά την έκδοση της αρχικής ΑΕΠΟ, βλ. κεφάλαιο 4 παρ. 4.3 της νεότερης ΜΠΕ] δεν καθιστά πλημμελή την υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε η αρχική ΑΕΠΟ, που είχε εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους µε βάση τον αρχικό σχεδιασµό του έργου, και εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι ενόψει του επανασχεδιασμού του, εφόσον αυτό έλαβε χώρα ακριβώς ενόψει των νεότερων δεδοµένων. Συνεπώς, ο περί του αντιθέτου λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.».
Αμέσως μετά τις παρακάτω επισημάνσεις θα συνδέσουμε αυτές τις απομακρυσμένες (κατά μερικές σελίδες από το ζητούμενο) σκέψεις υπ’ αριθ. 34 και 36,  με την κρινόμενη υπ’ αριθ. 44 περίφημη σκέψη ΣτΕ. Επειδή ενδεχομένως μπορεί να μην έγινε πλήρως κατανοητό το μέγεθος της, κατά την γνώμη του συντάκτη “προσχηματικής εξέτασης (πως αλλιώς θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί;)  του ακυρωτικού λόγου που αφορά στη μη δημοσιοποίηση και την έλλειψη των απαραιτήτων γνωμοδοτήσεων, κρίνουμε σκόπιμο να καταδείξουμε την απόκρυψη (και κατά την γνώμη μας την "......" σχετικά), παραπέμποντας στο τεκμήριο αναφοράς. Όσοι έχετε την υπομονή και κυρίως τη θέληση της "διαλεύκανσης" όσον αφορά στην επίμαχη απόφαση ΣτΕ, διαβάστε παρακαλώ τις σελ. 11, 12 και 13 της τελικής μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ 2016) του επίδικου έργου. Τα ίδια εξ’ άλλου αναφέρονται και στην ενότητα 6.2.6 (σελ. 135) με τίτλο «Ορνιθοπανίδα» του Κεφ. 6. «Υφιστάμενη κατάσταση περιβάλλοντος» στην από Ιούλιο του 2016 (τελική) ΜΠΕ για την τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ.
      
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ...  Η παρούσα μελέτη (ΕΟΑ) συνοδεύει την Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ για το έργο, έτσι ώστε αυτή να καλύπτει τον ακριβή τελικό σχεδιασμό του έργου (βλ. και επόμενη ενότητα) όπως αυτός τροποποιήθηκε από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς γνωστοί κατά την φάση εκπόνησης της αρχικής ΜΠΕ του έργου. Έτσι, στο πλαίσιο της εκπόνησης της Μελέτης για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ και για την πλήρη σύμπλευση με την πλέον πρόσφατη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011), αποφασίσθηκε η εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την ορνιθοπανίδα (σε συνέχεια της Ειδικής Ορνιθολογικής Μελέτης που είχε εκπονηθεί το 2010), η οποία εξετάζει εκ νέου την συνολική προτεινόμενη λύση του έργου (όχι μόνο τις τροποποιήσεις). Με βάση και τα όσα αναφέρονται για το περιεχόμενο της ΕΟΑ στο Ν. 4014/2011 για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων αλλά και στις πιο πρόσφατες προδιαγραφές για τις Ειδικές Οικολογικές Αξιολογήσεις (ΥΑ Α.Π. οικ. 170225, ΦΕΚ 135/Β/27.01.2014), στη μελέτη παρουσιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται τα δεδομένα για την ορνιθοπανίδα που συλλέχθηκαν από τις καταγραφές στην περιοχή κατά την έρευνα πεδίου (ορνιθολογικές καταγραφές) την περίοδο 2006 (ΠΠΕ) έως 2010 (ΜΠΕ‐ΕΟΜ) και άνοιξη 2013 και 2014, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα καθώς και άλλα δεδομένα πεδίου που έχουν συλλεχθεί στην περιοχή μελέτης στο πλαίσιο άλλων μελετών της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ (2011 ως 2013). Να σημειωθεί ότι η ορνιθολογική διερεύνηση την περίοδο 2006‐2010 αφορούσε 16 σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ (δηλαδή τους 8 υπό μελέτη ΑΣΠΗΕ και ακόμα 8 ΑΣΠΗΕ του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.). Επίσης, πραγματοποιείται μια αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων (και δέουσα εκτίμηση) από τη χωροθέτηση του έργου στα σημαντικά είδη της περιοχής μελέτης, τους στόχους διατήρησης και την ακεραιότητα (integrity) του τόπου Natura 2000 εντός του οποίου χωροθετείται το έργο. Μια σύνοψη του σχεδιασμού υλοποίησης της μελέτης περιλαμβάνεται στην ενότητα 2.2, παρακάτω.

(Πρόκειται για την σύνοψη που δημοσιεύτηκε στην προηγούμενη ανάρτηση στην ενότητα «Η ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ / ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ «Η δήλωση παραδοχής των ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε. / ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ... ».


Εδώ είναι που λέμε (κυριολεκτικά) μια εικόνα χίλιες λέξεις, δείτε και μόνοι σας πάνω τι δήλωσαν ENEL και ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ

Σκέψη υπ' αριθ' 1 του Bubo-Bubo περιοχής όρους Όχη

Επομένως αγαπητοί αναγνώστες, οι Δικαστές που υπέγραψαν την απόφαση 47/2008, γνώριζαν ότι η τελικές μελέτες από Ιούλιο του 2016 αντικατέστησαν αυτές του 2010, κυρίως επειδή δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές για να λάβει χώρα η λεγόμενη κατάλληλη (δέουσα) εκτίμηση του άρθρου 6 παρ. 3 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, εφόσον είχαν λάβει γνώση του περιεχομένου της από 10.7.2014 προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα. Δεν γίνεται να μην γνώριζαν ότι αυτές οι μελέτες συντάχθηκαν αφενός για να καλύψουν τον ακριβή τελικό σχεδιασμό του έργου «όπως αυτός τροποποιήθηκε από μια σειρά παραγόντων οι οποίοι δεν ήταν ακριβώς γνωστοί κατά την φάση εκπόνησης της αρχικής ΜΠΕ του έργου» και αφετέρου (ιδίως) για να πραγματοποιηθεί επιτέλους η αξιολόγηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων (με μελέτη δέουσας εκτίμησης) από τη χωροθέτηση του έργου, συνυπολογιζομένων και των άλλων ομοειδών ή μη έργων και δραστηριοτήτων, στα σημαντικά είδη της περιοχής μελέτης λαμβάνοντας υπ' όψιν τους στόχους διατήρησης και την υποχρέωση διατήρησης της ακεραιότητας (integrity) του τόπου Natura 2000 εντός του οποίου χωροθετείται αυτό. Βεβαίως θα αξιολογήσουμε σε επόμενη ανάρτηση κατά πόσο ήταν αξιόπιστες και οι τελικές μελέτες της ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ.

Εξάλλου η  γνωμοδότηση  αριθ. 3975/129304/26.7.2016 της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία χρησιμοποιείται εν γένει (χωρίς βέβαια να μας πείθει), δεν περιλαμβάνεται στους λόγους  που απαριθμούνται από την ENEL μέσω της  ΟΙΚΟΜ /ΕΠΕ, στην τελική ΜΠΕ για την τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ,  βλ.  3. κεφ.  3 «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» / Ενότητα 3.2.  «Σκοπιμότητα της τροποποίησης του έργου». Διότι  πέραν των "επουσιωδών", ως προς τις οικολογικές συνέπειες τους,  κατά τον κύριο του έργου, τροποποιήσεις του τελικού σχεδιασμού, σε κάθε περίπτωση, πάντα κατά τον κύριο του έργου,  "αυτές έγιναν προς την κατεύθυνση της προτιμότερης περιβαλλοντικής λύσης".  Για τις τροποποιήσεις δε της οδοποιίας αρκούσε η υποβολή της από Απρίλιο του 2016 συμπληρωματικής τεχνικής κυρίως μελέτης (υπομνήματος επί της οδοποιίας) που υπεβλήθη με το υπ' όψιν 69 της τελικής ΑΕΠΟ και διαβιβάστηκε για γνωμοδοτήσεις με το υπ' όψιν 70 της πράξης. Το ουσιώδες λοιπόν εν προκειμένω ήταν η παράκαμψη της από  10.7.2014 προειδοποιητικής επιστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποβολή μελέτης δέουσας εκτίμησης με συνυπολογισμό των επιπτώσεων των ομοειδών ή έργων στην οικεία περιοχή Natura. 

Επομένως με την αιτιολογική σκέψη αριθ. 44 της απόφασης 47/2018 ΣτΕ και την "αξιοποίηση" της ατυχούς χρήσης” δύο επιρρημάτων του «ιδίως», στην ενότητα Α7  και του «τουλάχιστον», στην ενότητα Α9  του δικογράφου πρόσθετων λόγων αριθ.  507/14-9-2017,  επί της με αριθ. κατάθεσης Ε 8437/2011 αίτησης ακύρωσης, το Δικαστήριο μη δίνοντας σημασία στις κυρίως αιτιάσεις στις ενότητες  Α4, Α5, Α6  του υποβληθέντος δικογράφου πρόσθετων λόγων, παρέκαμψε το ουσιώδες Δηλαδή την μη τήρηση της υποχρέωσης της διοίκησης (κατά δέσμια αρμοδιότητα), να πραγματοποιηθεί η διαδικασία δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων των αιολικών της ENEL, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες (μετά την προειδοποίηση της Επιτροπής), με την συμμετοχή (γνωμοδότηση) των δημόσιων φορέων με αρμοδιότητα στον τομέα διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές Natura και του ενδιαφερόμενου κοινού / περιβαλλοντικών οργανώσεων. Τα περί οδοποιίας και  "μη γνωμοδότησης" αρμοδίων υπηρεσιών επί των τεχνικών χαρακτηριστικών αυτής,  είναι αδιάφορα (δεν ασκούν επιρροή), εφόσον επί του τεχνικού τεύχους (Υπόμνημα επί της οδοποιίας) είχαν ήδη γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες αρχές για τις περιοχές Natura. Δεν είχαν όμως γνωμοδοτήσει ως προς τις τελικές μελέτες επί των οικολογικών αξιολογήσεων και αυτές ήταν γνωστές όταν ο κύριος του έργου τους διαβίβαζε το  υπ' όψιν 69 της τελικής ΑΕΠΟ.

 Επομένως, μήπως ... ;


Πράγματι περιέργως πως,  στις ανωτέρω ενότητες δικογράφου, το σημείο αναφοράς  ήταν οι γνωμοδοτήσεις επί της οδοποιίας, ως να ήταν αυτό το ζητούμενο.
Λαμβάνοντας όμως υπ' όψιν ότι ο ΣΠΠΕΝΚ στην από 3-7-2017 αίτηση-αναφορά του προς όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, σχετικά με  την περιβαλλοντική αδειοδότηση πλήθους αιολικών στις προστατευόμενες περιοχές ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εντός διοικητικών ορίων Δήμου Καρύστου χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είχε θεωρήσει την υπόθεση της αδειοδότησης των αιολικών της ENEL (του έτους 2016) χωρίς γνωμοδοτήσεις και δημοσιότητα επί των τελικών μελετών, σοβαρότατη ως προς πιθανές ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες και ορθώς, το ζητούμενο ήταν άλλο. 
Ο ΣΠΠΕΝΚ έκανε λόγο για ενδεχόμενη σκόπιμη ενέργεια που εν τέλει συνιστούσε παράβαση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 και προσβολή των δικαιωμάτων τα οποία μια περιβαλλοντική οργάνωση όπως ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας, αντλούσε από το άρθρο 6, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43, σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο βʹ, της Σύμβασης του Άαρχους, για την αποτροπή των ιδιαίτερων προσβολών της ακεραιότητας των προστατευόμενων δυνάμει της οδηγίας αυτής τόπων, βλ. και απόφαση ΔΕΕ μείζονος σύνθεσης της 8ης Νοεμβρίου 2016, προδικαστική παραπομπή Lesoochranárske zoskupenie VLK κατά Obvodný úrad Trenčín, στην υπόθεση C-243/15.
Εν πάση περιπτώσει όμως (όπως ήδη έχουμε αποδεχθεί και τι άλλο να πούμε εκ των υστέρων, αφού τα είχαμε πει και εκ των προτέρων) έστω και με τα υποβληθέντα δικόγραφα πρόσθετων λόγων υπ' αριθ. 507, 508/14-9-2017, προβλήθηκε εν τέλει ως ακυρωτικός λόγος το γεγονός της μη γνωμοδότησης από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς επί της τελικής ΜΠΕ και της μη δημοσιοποίησης της, ως παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης των προσβαλλόμενων αποφάσεων - παράβαση του άρθρου 20, παρ. 1 του ν. 2690 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως ισχύει) και του άρθρου 2, παρ. 3 και 4, του άρθρου 3, παρ. 2β και του άρθρου 19 του ν. 4014/2011 καθώς και της ΚΥΑ 1649/14-1-2014 (ΦΕΚ Β 45), «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.». Κατά την γνώμη του συντάκτη της παρούσης θα μπορούσε και θα έπρεπε (αν του επιτρέπεται και να τον συμπαθάτε) να  προβληθεί αυτοτελής ακυρωτικός λόγος για παράβαση του άρθρου 9 παράγραφος 2 της σύμβασης του Aarhus, που κυρώθηκε με το ν. 3422/2005 (ΦΕΚ Α΄303), ενδεχομένως προβάλλοντας τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 9269/470/2007 - ΦΕΚ 286 Β΄/ 02.03.2007, που  ενσωμάτωσε μόνο τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ, όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Όπως είδαμε στην προηγούμενη ανάρτηση, στην υπόθεση LZ II, το ΔΕΕ επιβεβαίωσε ότι το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 της σύμβασης του Aarhus – και, επομένως, του άρθρου 9 παράγραφος 2 περί προσφυγής στη δικαιοσύνη – είναι ευρύτερο από το πεδίο της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ όπως ισχύει βάσει της οποίας εκδόθηκε η ανωτέρω ΚΥΑ. Βλ.  περί της ένταξης των  διατάξεων της Σύμβασης στην ελληνική έννομη τάξη και της προηγηθείσης νομολογίας ΣτΕ το Η Σύμβαση Άαρχους και η νομολογία ΣτΕ ... , όπου ο συντάκτης του άρθρου, τέως Πρόεδρος του Ε΄ Τμ. θεώρησε ότι: «τα δικαιώματα (για τους πολίτες και ιδίως τις περιβαλλοντικές οργανώσεις) που εισάγονται με τις διατάξεις της Σύμβασης πηγάζουν από κανόνες με αυξημένη τυπική ισχύ και, επομένως, συνεπάγονται δεσμεύσεις και υποχρεώσεις όχι μόνο για τη Διοίκηση, αλλά και για το νομοθέτη. (Ερώτηση της ανάρτησης: Για τα Δικαστήρια;) Δεδομένου δε ότι η αυξημένη τυπική αυτή ισχύς ερείδεται σε διττή νομική βάση, δηλαδή αφενός τη Σύμβαση και αφετέρου τις κοινοτικές Οδηγίες (εννοεί κυρίως την 2011/92/ΕΕ), δεν έχει πρακτική σημασία η απάντηση στο ερώτημα αν οι  διατάξεις της Σύμβασης ή ορισμένες από αυτές έχουν ευθεία εφαρμογή.». Ακολούθησε βέβαια η ανωτέρω μνημονευόμενη νομολογία ΔΕΕ. Αν δεχθούμε την ανωτέρω τοποθέτηση Μενουδάκου, αρκούσαν οι λόγοι που προβλήθηκαν με το τελευταίο δικόγραφο πρόσθετων λόγων, εφόσον προκύπτει ευθεία παράβαση του βασικού περιβαλλοντικού νόμου επί του άρθρου 19 του ν. 4014/2011 (που ορίζει στην παρ.  5 ότι η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης) και της εφαρμοστικής ΚΥΑ αριθ. 9269/470/2007 που συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9.

Κάτω είναι τα αποσπάσματα που προαναφέρθηκαν από το δικόγραφο 507/14-9 2017 και η σκέψη 2 του Bubo-Bubo

Αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδότησης ήταν: α) η Δ/νση προστασίας βιοποικιλότητας, εδάφους και διαχείρισης απόβλήτων / Τμήμα βιοποικιλότητας και προστατευομένων περιοχών, και β) η Δ/νση διαχείρισης  δασών και  δασικού περιβάλλοντος (Για την αρμοδιότητα βλ. περ. β. της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/2009, όπως αυτή η περίπτωση αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 2 του π.δ. 24/2010 (Α΄ 56), σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 6 του π.δ. 46/1991, το άρθρο 1 του π.δ. 352/1991 και Κ.Υ.Α. 23111/2010 (Β΄ 855), σύμφωνα με την απόφαση  2816/2013 Ε΄ ΣτΕ στην υπόθεση αιολικών στη θέση "Μπελεχέρι" Δήμου Ευρώτα Λακωνίας), αλλά και η Δ/νση περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εισήγηση  της στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ενδιαφερόμενες περιβαλλοντικές οργανώσεις ήταν ο ΣΠΠΕΝΚ και Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η οποία είχε ήδη παρέμβη στην αρχική αδειοδότηση του έργου, με αρνητική γνώμη με το υπ’ αριθ.   07/719/31-05-2007 έγγραφο της προς την αδειοδοτούσα αρχή ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Και τώρα, με την νομίζουμε πλήρη επίγνωση των πραγματικών περιστατικών, της νομολογίας ΔΕΕ κλπ,  παραθέτουμε εκ νέου την περίφημη σκ. 44 στην απόφαση 47/2018 ΣτΕ, για ν' αποκομίσει ο σκεπτόμενος αναγνώστης τα δικά του συμπεράσματα...


«44. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι η υπ’ αριθ. οικ. 503191/19.10.2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µε την οποία τροποποιήθηκε η αρχική ΑΕΠΟ του επιµάχου έργου, παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ. 1 του ν. 2690/1999, 2 παρ. 3 και 4, 3 παρ. 2B και 19 του ν. 4014/2011, καθώς και την υπ' αριθ. 1649/14.1.2014 ΚΥΑ (Β' 45) και είναι ακυρωτέα, διότι ερείδεται σε ανεπίκαιρες γνώμες των αρμόδιων οργάνων. Ειδικότερα, για την έκδοσή της ελήφθησαν υπόψη γνωµοδοτήσεις (βλ. τα σηµεία 35, 36, 39, 42, 43, 44, 50, 53, 55, 56, 59, 61, 63 έως 67 και 72 έως 74 του προοιμίου της ανωτέρω υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 αποφάσεως), οι οποίες είχαν μεν εκδοθεί ενόψει της ΜΠΕ για την τελευταία τροποποίηση, του έργου, όχι, όµως, του τελικού τεύχους αυτής, το οποίο υποβλήθηκε για έγκριση µετά την ημερομηνία εκδόσεως των ως άνω γνωµοδοτήσεων. Τούτο δε ισχύει, κατά τους αιτούντες, τουλάχιστον για την περίπτωση της οδοποιίας του επίδικου έργου, για την οποία οι γνωµοδοτούσες αρχές είχαν υπόψη τους διαφορετικά δεδοµένα από εκείνα που τελικώς περιλαµβάνονται στο τελικό τεύχος της ΜΠΕ. Ειδικότερα, η αριθ. 3975/129304/26.7.2016 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (σημείο 73 του προοιµίου της ή υπ’ αριθ. οικ. 503΄19/19.10.2016 υπουργικής αποφάσεως) εκδόθηκε πριν από την υποβολή για έγκριση του τεύχους της ΜΠΕ, όπως αυτό τελικώς διαμορφώθηκε, αφού το εν λόγω τεύχος της ΜΠΕ εκπονήθηκε σε συμμόρφωση με τα διαλαμβανόμενα στην ως άνω γνωµοδότηση, με την οποία επήλθε ουσιώδης µεταβολή των τεχνικών προδιαγραφών της οδοποιίας του επιμάχου έργου. Ο λόγος αυτός, κατά το μέρος που αφορά στην ως άνω γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι απορριπτέος ως αβάσιµος, εφόσον, όπως δεν αμφισβητούν και οι αιτούντες, η υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 υπουργική απόφαση εκδόθηκε με βάση την ΜΠΕ, όπως αυτή τελικώς εκπονήθηκε, σε συμμόρφωση, μεταξύ άλλων, µε την ως άνω γνωμοδότηση. Εφόσον δε η ΜΠΕ είχε συμμορφωθεί με τις περιεχόμενες στην εν λόγω γνωμοδότηση υποδείξεις, δεν συνέτρεχε κανένας λόγος να ζητηθεί και πάλι η γνώμη της ίδιας ως άνω υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά στις λοιπές γνωμοδοτήσεις ο λόγος είναι απορριπτέος ως αόριστος, διότι δεν προσδιορίζεται πώς σχετίζεται το περιεχόμενο των λοιπών γνωμοδοτήσεων που ελήφθησαν υπόψη για την έκδοση της υπ' αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 υπουργικής αποφάσεως με τις τροποποιήσεις που επέφερε στην οδοποιία του έργου η ΜΠΕ, όπως διαμορφώθηκε τελικώς σε συμμόρφωση µε την προαναφερθείσα γνωμοδότηση. Εν πάση δε περιπτώσει, εφόσον το τελικό κείμενο της ΜΠΕ, το οποίο ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως, είχε συμμορφωθεί προς τις περιεχόμενες σε όλες τις γνωμοδοτήσεις των διαφόρων υπηρεσιών υποδείξεις (όπως βεβαιώνεται στο σημείο 75 της εν λόγω αποφάσεως και εν πάση περιπτώσει δεν αμφισβητούν οι αιτούντες), δεν συνέτρεχε κανένας λόγος, κατά τα προεκτεθέντα, να ζητηθεί και πάλι η γνώμη των υπηρεσιών αυτών.».

Και όπως καταλαβαίνετε η σειρά δημοσιεύσεων σχετικά με την απόφαση 47/2018, για ευνόητους λόγους (οικονομία ανάρτησης), συνεχίζεται με την εξέταση των επίσης περίφημων σκέψεων υπ' αριθ.  38 (χράπ), 39 και 40. Για την προδιάθεση σας όμως να μας επιτρέψετε μια εισαγωγική παραπομπή, πρόκειται για την σκέψη 39 της απόφασης...


«Απόφαση 47/2018 ΣτΕ, σκ. 39. Επειδή, από τά εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη προκύπτει ότι οι λόγοι ακυρώσεως που αφορούν τις ΕΟΑ - ΕΖΔ και ΕΟΑ - ΖΕΠ είναι απορριπτέοι με την παρατεθείσα για καθένα από αυτούς αιτιολογία. Και τούτο ανεξαρτήτως του εάν οι επισημαινόµενες µε τους λόγους αυτούς παραλείψεις, και αληθείς υποτιθέµενες, θα µπορούσαν να οδηγήσουν όλες αναγκαίως σε ακύρωση των προσβαλλομένων πράξεων ή του εάν οι λόγοι αυτοί προβάλλονται  παραδεκτώς το πρώτον ενώπιον του Δικαστηρίου με την αίτηση ακυρώσεως. Τούτο δε ενόψει του ότι οι λόγοι αυτοί αφορούν τη διαδικασία που τηρήθηκε για την σύνταξη των ΕΟΑ - ΕΖΔ και ΕΟΑ - ΖΕΠ ή την ορθότητα τεχνικών και επιστημονικών εκτιμήσεων που περιέχονται στις μελέτες αυτές, η ορθότητα των οποίων δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο, όπως σε τέτοιο έλεγχο δεν μπορεί να υποβληθούν ούτε στοιχεία προσκομιζόμενα το πρώτον στο Δικαστήριο προς ανατροπή των περιεχομένων στις ως άνω μελέτες εκτιμήσεων. Εξάλλου, οι εν λόγω μελέτες είχαν υποβληθεί στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία μπορούσαν και έπρεπε να έχουν υποβληθεί στη Διοίκηση αντιρρήσεις όπως οι ανωτέρω, ώστε τόσο η Διοίκηση όσο και οι μελετητές να έχουν τη δυνατότητα να τις λάβουν υπόψη και, ενδεχομένως, να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για να διορθωθούν ενδεχόμενες πλημμέλειες στην ακολουθηθείσα διαδικασία πριν από τη σύνταξη του τελικού κειμένου των µελετών και την έκδοση της τελικής αποφάσεως περί εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του επιμάχου έργου, πράγμα που θα συντελούσε και στην ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αδειοδοτήσεως του εν λόγω έργου, όπως επιβάλλεται και από τις διατάξεις του άρθρου 13 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, η οποία θέτει, κατά τα εκτεθέντα στη σκέψη 10, συγκεκριµένους δεσµευτικούς στόχους ως προς το μερίδιο συμµετοχής της παραγόμενης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση. ενέργειας, τους οποίους υποχρεούται (µε εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας, κατά το άρθρο 5 παρ. 2 της ως άνω οδηγίας) κάθε κράτος μέλος να εκπληρώσει έως το έτος 2020.».  

 ΤΙ ΕΙΠΑΤΕ; ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ;
ΜΑ ΤΙ ΛΕΤΕ, ΤΟ ΣτΕ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ; 
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΔΑΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ;
 ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΣτΕ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2018, ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25

« ... Εξάλλου, καθό μέρος προβάλλεται η αυτή ως άνω πλημμέλεια και ως προς την υπ' αριθ. 50310/19.10.2016 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η αρχική ΑΕΠΟ, ο σχετικός λόγος είναι απορριπτέος ως ερειδόµενος επί εσφαλµένης προυποθέσεως, διότι, όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, για την εν λόγω τροποποίηση υποβλήθηκε ΜΠΕ, στην οποία περιλαµβάνεται και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τις επιπτώσεις του έργου στη Ζ.Ε.Π και στην Ε.Ζ.Δ. και τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες απαιτήσεις δημοσιότητας.».25. Επειδή, οι αιτούντες προβάλλουν ότι οι υπ' αριθ. 201744/13.9.2012, 170735/30.9.2013 και 170945/20.2.2014 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τις οποίες τροποποιήθηκε η προσβαλλόµενη με το εισαγωγικό δικόγραφο ΑΕΠΟ, είναι παράνομες και ακυρωτέες, διότι εκδόθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 6 του ν.  4014/2011 και τούτο, διότι οι εν λόγω πράξεις, παρά το γεγονός ότι επέφεραν ουσιαστικές τροποποιήσεις στην αρχική ΑΕΠΟ, εκδόθηκαν ως τροποποιητικές αυτής και όχι ως νέες ΑΕΠΟ  μετά από λήψη υπόψη νέας ΜΠΕ, όπως όφειλαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2β σημ. αα΄ του ν. 4014/2011. Εν πάση δε περιπτώσει προβάλλεται ότι, ακόµα και αν θεωρηθεί ότι οι ως άνω τροποποιήσεις της αρχικής ΑΕΠΟ ήταν μη ουσιώδεις και, επομένως, δεν απαιτείτο η υποβολή νέας  ΜΠΕ, αυτές είναι και πάλι παράνοµες και ακυρωτέες, αφού ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παρέλειψε να αιτιολογήσει, ως όφειλε, με πληρότητα και σαφήνεια το επουσιώδες της τροποποιήσεως. Ο λόγος αυτός είναι απορριπτέος προεχόντως ως αλυσιτελής, εφόσον οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν με τις ανωτέρω τρεις αποφάσεις ως προς το σχεδιασμό του έργου, ματαιώθηκαν με την τέταρτη τροποποιητική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, ο λόγος αυτός, κατά το μέρος που αφορά στην τρίτη κατά σειρά τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ (υπ’ αριθ. οικ. 170945/20.2.2014 απόφαση), είναι απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προύποθέσεως, αφού από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι για την εν λόγω.τροποποίηση υποβλήθηκε τροποποιητική ΜΠΕ, όπως επιτάσσει, η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, και τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες απαιτήσεις  δημοσιότητας, τηρήθηκε δηλαδή η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τις ουσιώδεις τροποποιήσεις. Περαιτέρω, ως προς την πρώτη και τη  δεύτερη τροποποιήσεις της αρχικής ΑΕΠΟ (υπ’ αριθ. 201744/13.9.2012 και 170735/30.9.2013 αποφάσεις), ο ως άνω λόγοςακυρώσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, αφου, ενόψει της εκτάσεως και του μεγέθους του συνολικού έργου, για το οποίο υποβλήθηκε η αρχική ΜΠΕ, οι τροποποιήσεις που επέφεραν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου οι εν λόγω δύο διαδοχικές τροποποιητικές της αρχικής ΑΕΠΟ δεν ήταν ουσιώδεις και, συνεπώς, δεν απαιτείτο να ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία υποβολής νέας ΜΠΕ. Το γεγονός δε αυτό δεν επιβάλλεται να αναφέρεται ρητά στην τροποποιητική απόφαση, όπως, αβασίμως προβάλλουν  οι αιτούντες, αλλά αρκεί να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου. Και τούτο ανεξαρτήτως του ότι, πάντως, στο υπ' αριθ. 29 σημείο του προοιμίου της υπ' αριθ. οικ. 170735/30.9.2013 τροποποιητικής αποφάσεως αναφέρεται ρητώς «το γεγονός ότι από την εν λόγω τροποποίηση δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με το αρχικώς εγκριθέν». Εξάλλου, καθό μέρος προβάλλεται η αυτή ως άνω πλημμέλεια και ως προς την υπ' αριθ. 50310/19.10.2016 απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε για τελευταία φορά η αρχική ΑΕΠΟ, ο σχετικός λόγος είναι απορριπτέος ως ερειδόµενος επί εσφαλµένης προυποθέσεως, διότι, όπως προκύπτει από τα προεκτεθέντα, για την εν λόγω τροποποίηση υποβλήθηκε ΜΠΕ, στην οποία περιλαµβάνεται και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για τις επιπτώσεις του έργου στη Ζ.Ε.Π και στην Ε.Ζ.Δ. και τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες απαιτήσεις δημοσιότητας.  

__________________________________________________


________________________________________

Le Roi Est Nu 
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD