ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΚΑΛΕΣΜΑ

Αριθμός 4555/2013

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 4 Δεκεμβρίου 2013 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Α.-Γ. Βώρος, Ε. Νίκα, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Κ. Λαζαράκη, Ι. Δημητρακόπουλος, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 11 Νοεμβρίου 2013 αίτηση:
των : 1)…………και 22)..........οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Αδαμάντιο Αρετάκη (Α.Μ. 153 Δ.Σ. Χανίων), που τον διόρισαν με πληρεξούσιο,
κατά των: 1. ανεξάρτητης αρχής με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πειραιώς αρ. 132), η οποία παρέστη με τη δικηγόρο Αλεξάνδρα Γουρλή (Α.Μ. 21380), που τη διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, 2. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 3. Υπουργού Οικονομικών, οι οποίοι παρέστησαν με το Δημήτριο Κανελλή, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν : (α) η 323/9.7.2013 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) «σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για το β΄ εξάμηνο του 2013» (Β΄ 1784/24.7.2013), (β) η Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.20/οικ.290/8.1.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ) «Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011» (Β΄ 10/9.1.2013), (γ) το άρθρο 5 του Ν. 3851/2010 περί της τιμολόγησης της ενέργειας που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και όλων των υπουργικών αποφάσεων που στηρίζονται στο άρθρο αυτό, (δ) η Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/1.10.2010 απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Β΄ 1630/11.10.2010). 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

11. Το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί φόρο. Συγκεκριμένα, δεν έχει το χαρακτήρα ανταποδοτικού τέλους, διότι δεν αντικρύζει ειδική αντιπαροχή προς τις βαρυνόμενες με αυτό κατηγορίες προσώπων και, μάλιστα, σε κάποια αντιστοιχία προς το ύψος του, παρά σκοπεί στην οικονομική ενίσχυση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (δια του οποίου η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτούν τα ποσά που καταβάλλουν στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ), χάριν του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης φιλικών προς αυτό πηγών ενέργειας, καθώς και της ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας, στο πλαίσιο δε αυτό ωφελείται αόριστος κύκλος προσώπων και όχι ειδικά οι βαρυνόμενοι με το ένδικο τέλος. Εξάλλου, ούτε από το νομοθετικό χαρακτηρισμό του ως Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύπων ούτε από τη φύση του προκύπτει ότι αυτό αποτελεί κάποιου άλλου χαρακτήρα οικονομικό βάρος, όπως ασφαλιστική εισφορά. Κατ’ ακολουθίαν, η προεκτεθείσα διάταξη του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011, η οποία, αφενός, αναθέτει στον Υπουργό ΠΕΚΑ να ορίσει τη μεθοδολογία διαμόρφωσης του ύψους του και, αφετέρου, παρέχει εξουσιοδότηση στη ΡΑΕ να καθορίσει το συντελεστή του (μοναδιαία χρέωση) ανά κατηγορία βαρυνόμενων, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος (πρβλ. ΣτΕ 3293/2005, 1262/2005, 1620/2012, 1972/2012, 2527/2013 Ολομ., 1717/2003, 42/2007, 3122/2100, 1626/2012 επταμ. κ.ά.). Επομένως, η 323/9.7.2013 απόφαση της ΡΑΕ, ως προς το σκέλος της περί καθορισμού του συντελεστή του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης, είναι παράνομη, ως ερειδόμενη σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τους αιτούντες.


12. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγματος, το ζήτημα της αντίθεσης της διάταξης του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του Ν. 4001/2011 προς το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος αλλά και η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος της που ασκείται παραδεκτώς, πρέπει να παραπεμφθούν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου, να οριστεί δε εισηγητής ενώπιόν της ο Σύμβουλος Αριστόβουλος-Γεώργιος Βώρος.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την απόφαση 4555/2013 το Β΄ Τμ. ΣτΕ έκρινε ότι η πράξη 323/9.7.2013 ΡΑΕ, ως προς το σκέλος της περί καθορισμού του συντελεστή του ΕΤΜΕΑΡ για τους πελάτες οικιακής χρήσης χαμηλής τάσης, είναι παράνομη, καθότι ελήφθη βασιζόμενη  σε αντισυνταγματική διάταξη νόμου και ότι το λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων) είναι φόρος και όχι ανταποδοτικό τέλος , παραπέμποντας για οριστική κρίση την υπόθεση στην ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας, το οποίο και έχει την αρμοδιότητα να αποφαίνεται επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας.
Με τις αποφάσεις 323, 663/2013 ΡΑΕ και τη χρήση μιας παντελώς παράνομης μεθοδολογίας, έχουν επιβληθεί υπέρμετροι, δήθεν, περιβαλλοντικοί φόροι για την πληρωμή  των παραγωγών ΑΠΕ, κυρίως σε βάρος των οικιακών καταναλωτών ηλεκτρισμού και των επαγγελματιών που συνδέονται στη χαμηλή τάση με το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Χρεώσεις προ φόρου (ΦΠΑ) βάσει της απόφασης 663/2013 ΡΑΕ
Επειδή η  υπόθεση είναι  υψηλού δημοσίου ενδιαφέροντος, η πρωτοβουλία Κρητών που υπέβαλε την προσφυγή  ενώπιον  του Στε σας καλεί στη συζήτηση – ενημέρωση και «συνέντευξη τύπου»  για την πορεία της υπόθεσης την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 και ώρα 14:30 στο Εργατικό Κέντρο Χανίων, Μ Μπότσαρη 68.
Ζητάμε τη συμμετοχή και την υποστήριξή σας, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.

Εκ μέρους των πολιτών                                                                            Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ                                                                             Αδαμάντιος  Αρετάκης


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ LIFE+ KAI ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ

ΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ DTBIRD